CORV

Koppeling met CORV

De Collectieve Opdracht Routeer Voorziening (CORV) is een digitaal knooppunt dat zorgt voor de elektronische afhandeling van het formele berichtenverkeer tussen justitiële partijen (de raad voor de kinderbescherming, de politie, het openbaar ministerie en de rechtbanken) en het gemeentelijke domein (de gemeenten zelf, het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling, de gecertificeerde instellingen en de eventuele gemandateerden). De aansluiting op en het gebruik van de CORV is verplicht gesteld in de nieuwe jeugdwet.

ZorgNed heeft een addendum ondertekend, waarin afspraken zijn vastgelegd rond deze koppeling. Deze afspraken zijn gemaakt met Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) en de ministeries van Veiligheid en Justitie (VenJ) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Een van deze afspraken is dat de koppeling voor 1 januari 2015 beschikbaar is, de gemeente kan dan aan de wettelijke verplichting voldoen.

De CORV-koppeling zal als module beschikbaar worden gesteld in Rondom. De ontvangen signalen kunnen aan het gezin of kind gekoppeld worden. Verder wordt direct een taak aangemaakt zodat het signaal niet verloren gaat.